7 dingen die je moet weten over patenten in de Maakindustrie

Mikrocentrum, 26 november 2015
maakoctroooi

Ben je actief in de maakindustrie dan is de kans groot dat je met patenten te maken hebt, of op zijn minst van patenten hebt gehoord. Dit kunnen patenten zijn op uitvindingen van je eigen bedrijf, maar ook patenten van toeleveranciers, klanten of concurrenten. Hieronder lees je wat je zeker moet weten over patenten en octrooien.

 

1. Patenten zijn hetzelfde als octrooien

Een patent is volgens het van Dale woordenboek een octrooi. Volgens dezelfde website is een octrooi een eigendomsrecht dat is toegekend aan iemand die een uitvinding heeft gedaan. Kortom, een octrooi en een patent zijn hetzelfde. De eigenaar van een patent heeft het wettelijke recht om anderen te verbieden de gepatenteerde uitvinding toe te passen. In zekere zin is een patent dus een licentie van de overheid om een uitvinding exclusief te houden. In ruil voor het patent moet de uitvinder echter wel zijn uitvinding bekend maken, ook als uiteindelijk geen patent wordt toegekend.

 

2. Iedereen mag een patent aanvragen

Je hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben of een inwoner van Nederland te zijn om in Nederland een patent aan te kunnen vragen. Wel is het zo dat het recht op het patent in beginsel toekomt aan de uitvinder. De overheid controleert bij het aanvragen van een octrooi echter niet of de aanvrager ook de zogenaamde rechthebbende is. Daarnaast zijn in de wet een aantal uitzonderingen opgenomen voor een uitvinding in dienstbetrekking. Een uitvinding gedaan door een werknemer op een gebied waarvoor de werknemer is aangesteld komt doorgaans toe aan de werkgever.

 

3. Niet alles is patenteerbaar

Wat gepatenteerd kan worden is niet altijd duidelijk. Volgens een hoge Amerikaanse rechter is “Anything under the sun that is made by man” patenteerbaar. De recente ophef over het patenteren van paprika’s en tomaten doet mogelijk anders vermoeden. In de Nederlandse octrooiwet is niet vastgelegd waar je wel octrooi op kunt krijgen, maar wel waar je géén octrooi op kunt krijgen. Voor Nederland en Europa moet je hierbij denken aan uitvindingen die in strijd zijn met de openbare orde. Ook zal een octrooi op een landmijn of het klonen van mensen niet worden toegekend.

 

4. Patenten gelden voor één land

In Nederland kun je een octrooi aanvragen bij het Octrooicentrum Nederland. Het Octrooicentrum kan echter alleen een patent verlenen voor Nederland. Wil je in een ander land ook een patent dan dien je dit in principe voor elk land apart aan te vragen; een wereldwijd octrooi bestaat niet. Om voor uitvinders het verkrijgen van een patent in meerdere landen makkelijker te maken zijn er gecentraliseerde procedures. Voor Europese landen kan bijvoorbeeld een octrooiaanvraag worden gedaan bij het Europees Octrooibureau.

 

5. Het krijgen van een patent kan even duren

In Nederland wordt in principe 18 maanden na de aanvraag een patent verleend. Dit is relatief snel in vergelijking tot andere landen en kan op verzoek nog sneller. Dat komt doordat in Nederland de aanvraag niet inhoudelijk wordt beoordeeld. In andere landen zoals Amerika , maar ook bij het Europees Octrooibureau, wordt een aanvraag wel inhoudelijk beoordeeld. Een dergelijke beoordeling met uitwisseling van argumenten kan al snel een paar jaar duren. Het goede nieuws is dat de uitvinding vanaf de datum waarop het patent is aangevraagd beschermd is indien het patent is verleend.

 

6. Een patent is maximaal 20 jaar geldig

In het algemeen is een patent maximaal 20 jaar geldig. De meeste patenten worden echter niet zo oud. Om een patent in leven te houden dient namelijk jaarlijks een bedrag aan de overheid te worden betaald. Dit bedrag neemt toe naarmate het octrooi ouder wordt en is voor een Nederlands octrooi in het vierde jaar op dit moment EUR 40. Voor het zestiende jaar bedraagt dit bedrag echter EUR 1000. Met name indien de uitvinding niet langer winstgevend is besluiten veel eigenaren van patenten deze bedragen niet langer te betalen waardoor het octrooi vervalt.

 

7. De uitvinding moet wel geheim en nieuw zijn

Voor het verkrijgen van een rechtsgeldig patent dient de uitvinding aan diverse eisen te voldoen. Een belangrijke eis is dat de uitvinding nieuw is. Dit betekent dat de uitvinding nergens ter wereld bekend mag zijn. Dat alleen een patent voor Nederland wordt gevraagd doet er niet toe. Dit betekent voor de uitvinder dat ook hij zelf zijn uitvinding niet publiek mag maken voordat het octrooi is aangevraagd. Indien voordat het octrooi is aangevraagd de uitvinding toch moet worden getoond aan bijvoorbeeld investeerders of klanten dan dient dit plaats te vinden onder geheimhouding.

 

Wil je meer weten over octrooien stel dan je vraag onder aan deze blog.