Waarom een diploma met branche-erkenning waarde toevoegt

Mikrocentrum,  9 augustus 2016
Branche erkenning Diploma

Een cursus afsluiten met een examen biedt werkgever en werknemer voordelen. Aan de cursus wordt bijvoorbeeld meer “gewicht” toegekend. De cursist zal naast het volgen van de lessen over het algemeen ook actiever gaan deelnemen zoals huiswerk maken, lesmateriaal doornemen en vragen stellen aan de docent en medecursisten.

 

De cursussen op het gebied van Extruderen, Spuitgieten en Composiet verwerken hebben een branche erkenning van de federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK). De NRK heeft een uniforme kwalificatiestructuur ontwikkeld. De achterliggende gedachten is om opleidingen aan te laten sluiten bij de competenties die nodig zijn om dergelijke functies uit te voeren. Verder vindt de NRK het van belang dat diploma’s van trainingsinstituten transparant zijn en aansluiten op vervolgopleidingen.

 

Werknemers hebben, mede met het oog op hun arbeidspositie, belang bij gekwalificeerde opleidingen. Bijkomend belang voor de werkgever is het feit dat het in dienst hebben van gediplomeerde medewerkers aansluit bij certificering zoals ISO. Als processen beschreven zijn dan is het ook logisch dat deze processen ingesteld en bewaakt worden door vakkundig (gediplomeerd) personeel.

 

Per opleiding zijn leerdoelen nauwkeurig vastgelegd in een Beroeps Competentie Profiel (BCP). Elk beroeps competentie profiel bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

  • Algemene informatie
  • Beroepsbeschrijving
  • Kerntaken
  • Beroepscompetenties

 

Beroepscompetenties zijn een opsomming van de competenties van een ervaren beroepsbeoefenaar waardoor hij/zij beroepsrelevante taken en opgaven aankan. Dit veronderstelt de aanwezigheid van onderling samenhangende competentie-elementen zoals: kennis, vaardigheden, houdingen, inzichten en/of persoonlijke eigenschappen.

 

Afhankelijk van het niveau van de cursus omvat het examen:
Niveau 1 (basiscursus) : 24 meerkeuzevragen en 18 open vragen
Niveau 2 (vervolgcursus) : 24 meerkeuzevragen en 18 open vragen
Niveau 3 (specialistencursus) : 15 open vragen

 

Het aanbieden van een opleiding motiveert medewerkers, vergroot het gevoel van waardering en biedt carrièreperspectief. In het geval van een bedrijfsreorganisatie heeft de ontslagen medewerker meer kans op werk, omdat hij zijn vakkennis bij een nieuwe werkgever kan aantonen.

 

Bepaalde subsidieregelingen vereisen dat een opleiding gevolgd wordt bij een erkend opleidingsinstituut en dat er examinering plaats vindt.

 

Meer informatie NRK-vakopleiding en onderwijs.

Cursussen:

Spuitgieten 1

Extruderen 1

Spuitgieten 2

Extruderen 2

Spuitgieten 3

Extruderen 3