• 25 november 2015
  • Leestijd: 4 minuten

Begrippenlijst voor in het onderhoud

onderhoud veiligheid wet

Als toezichthouder, werkvoorbereider of maintenance krijgt u wel eens met een aantal onderhoudsbegrippen te maken. We hebben ze voor u overzichtelijk op een rijtje gezet:

Achterstallig onderhoud

Uitstel van tijdig onderhoud in het verleden, waardoor een situatie is opgetreden van economisch niet meer verantwoorde onderhoudsactiviteiten.

Badkuipcurve

Dalend storingsgedrag van een object (kinderziektes) gevolgd door een periode van nagenoeg constante storingsgraad en tenslotte weer een stijgende storingsgraad (ouderdomsverschijnselen).

Breakdown-(onderhoud)

Een vorm van storingsafhankelijk onderhoud. Onderhoudsstrategie waarbij men het laat aankomen op onverwachte functieonderbreking = storingen.

Condition monitoring

Het continu bewaken van de toestand van en object door bewakingsapparatuur, waarbij de toestand periodiek c.q. continu bewaakt en geregistreerd wordt met het oog op een tijdige onderkenning van bewakingsgrenzen en alarmeringsniveaus. Doel hiervan is het voorkomen van grote storingen (met grote gevolgschaden). Bij Conditiebewaking wordt vaak informatie gemeten en geregistreerd inzake de actuele toestand, aankomende of optredende storingen. Wordt gerekend tot het toestandsafhankelijk onderhoud.

Echelons

Hiërarchische niveaus belast met onderhoudstaken aan een installatie. Specifieke taken worden aan de diverse niveaus toegewezen.

Ferrografie

Een techniek van het toestandsafhankelijk onderhoud, waarmee metaaldeeltjes, voorkomend in een smeeroliemonster, die door een magnetisch veld werden aangetrokken, kunnen worden geobserveerd. Uit observatie van het beeld onder een bi-chromatische microscoop kan een deskundige aanwijzingen afleiden voor de mate van de slijtage en over het soort slijtage dat eraan ten grondslag ligt.

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis

Methode voor systematische analyse van alle bekende storingsmogelijkheden en hun gevolgen op het proces en op de omgeving aan de hand van een proces-schema waarin de logische samenhang tussen deelfuncties en eindfuncties is weergegeven. De analyse wordt gevolgd door een criticaliteitsanalyse= prioriteitsvolgorde van de gevolgen van de storingen. Aan de hand hiervan worden de objecten of componenten geselecteerd, voor welke preventieve onderhoudsactiviteiten of modificaties worden voorzien. De methode is ontwikkeld voor de beoordeling van het ontwerp.

GAO - Gebruiksafhankelijk Onderhoud

Wordt uitgevoerd nadat een bepaald vaste gebruikstijd of nadat een bepaalde vaste prestatie is geleverd (gereden kilometers, aantal geproduceerde stuks, geproduceerde tonnen product). Wordt vaak gerelateerd aan de kalendertijd of aan bedrijfsuren-metingen. Is een van de vormen van preventief onderhoud, aangezien het onderhoud wordt uitgevoerd voordat een storing optreedt.

Life cycle costing

Benadering , waarbij niet alleen de aanschafkosten het criterium voor aanschaf zijn, maar ook alle toekomstige exploitatiekosten, incl. de kosten van sloop en afvoeren.

Preventievrijheid

Een lage behoefte c.q. het ontbreken van de behoefte aan preventief onderhoud van een object of systeem. Ook wel onderhoudsarm genoemd.

Parallelstructuur / redundantie

Het toepassen van meer dan een stuks van een benodigde component van een object, met het doel de betrouwbaarheid van dat object te verhogen, doordat de functie bij storing van de ene component door de andere component wordt overgenomen. Kan ook gelden voor objecten bij de plaatsing van meerdere gelijke objecten.

SPM - Shock Pulse Methode

Een TAO-techniek voor het beoordelen van de staat van wentellagers. Bij de onder bedrijfsom-standigheden uitgevoerde meting wordt een pulswaarde gemeten, die optreedt a.g.v. een impuls wanneer een rollend element of ring een beschadiging heeft in het loopvlak. Deze waarde wordt op een schaal zichtbaar gemaakt.

TAO -Toestandsafhankelijk onderhoud

De opgenomen toestand van een object wordt getoetst aan een vooraf vastgelegde norm. Pas als de norm is overschreden volgt onderhoud in de vorm van een reparatie uit inspecties.

Terotechnologie

Een combinatie van management, financiële, technische en andere methoden toegepast op de fysieke hulpmiddelen in het streven naar economi¬sche levensduurkosten 

UMS

Universal Maintenance Standards betreft een methode voor het tijdschatten van onderhoudswerkzaamheden, waarbij een aantal karakteristieke onderhoudskarweien de zgn. ijkkarweien, diepgaand geanalyseerd zijn en in een catalogus ter raadpleging zijn opgenomen, met eventuele correctiefactoren voor afwijkende situaties.

Werkvoorbereiding

Alle genoemde begrippen komen ook aan bod tijdens de cursus Werkvoorbereiding in het Onderhoud. Deze cursus geeft inzicht in de belangrijkste factoren als het gaat om de voorbereiding en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoudsmanagement en service

Het streven naar 100% beschikbaarheid van installaties of machines wordt bevorderd door strategisch onderhoudsmanagement. De juiste strategie vergroot namelijk de beschikbaarheid en helpt u investeringen sneller terug te verdienen. Bovendien kan met behulp van data het machineonderhoud een stuk slimmer, eenvoudiger en goedkoper. Predictive maintenance maakt onderhoud namelijk voorspelbaar en zorgt ervoor dat u niet pas in actie hoeft te komen wanneer er iets kapot gaat.

Zet een betrouwbaar onderhoudsbeheersingssysteem op

Onderhoud is in nagenoeg alle sectoren van de industrie een belangrijk onderwerp. Het is nodig om stilstand van machines en systemen te voorkomen, maar is vaak wel een grote kostenpost. De uitdaging is om te komen tot slim en voorspelbaar onderhoud. Door een onderhoudsmanagementsysteem op te zetten voorkomt u achterstand en neemt het aantal storingen af.

Bekijk ons cursusaanbod

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum