Hoe Augmented Reality voor u kan werken: de feiten over AR

Marnix Kickert, Creative at TWNKLS, 12 februari 2016
Foto TWNKLS klein

ENGLISH VERSION BELOW

De industrie is constant in verandering. Men zoekt naar manieren om betere diensten te leveren, minder fouten te maken, en prijsbewuster te produceren. Een van deze manieren om dit te bewerkstelligen is het gebruik van Augmented Reality. Over de laatste paar jaren hebben Augmented Reality en het verwante Virtual Reality een vlucht genomen, en hebben zich ontpopt tot solide waardecreators voor de industriële sector.


Waar Virtual Reality de gebruiker volledig uit zijn bestaande context in een digitale wereld plaatst, werkt Augmented Reality juist samen met je context en verrijkt deze. Augmented Reality (AR) is een techniek waarmee digitale content aan de echte werkelijkheid toegevoegd wordt, zij het informatie, objecten, animaties of video. De basale werking is dat er via een device naar de werkelijkheid wordt gekeken, zoals bijvoorbeeld een smartphone, tablet, of slimme bril. Het device herkent waar naar gekeken wordt en plaatst de digitale toevoeging, augmentatie geheten, in de werkelijkheid. Altijd in het juiste perspectief, altijd ondubbelzinnig, altijd accuraat.

De komende tijd zullen wij de opmerkelijke impact van Augmented Reality laten zien op de volgende gebieden:

-Training en instructie

-Onderhoud en reparatie

-Meten

-Sales en conversie.


Op het gebied van technische documentatie is AR bijvoorbeeld een grote stap ten opzichte van geschreven documentatie in dikke handleidingen, of simpelweg alles moet onthouden. Je ziet immers direct datgene wat je wilt weten geplaatst op datgene waar je informatie over zoekt. Door deze heldere en directe manier van informeren heeft AR de aandacht getrokken van verscheidene grote industriële partijen waarbij complexe taken first-time-right moeten worden uitgevoerd.

Al decennia lang wordt het effect van AR op taakvervulling onderzocht. De toonaangevende Columbia University in de VS is hier een voorloper in. Samen met onder andere NASA onderzoeken ze hoe men door middel van AR het meest effectief kan informeren en assisteren.

Langzaam maar zeker kan de industrie niet meer om de duidelijke voordelen van AR heen, en worden er grootscheepse proeven en systemen geïmplementeerd.


Dichtbij huis heeft DHL in 2014 een proef gedaan in Bergen op Zoom waarbij orderpickers in een warenhuis door middel van een Google Glass instructies en routebeschrijvingen direct op hun werkelijkheid werden weergegeven. Niet alleen werkten de orderpickers hiermee beduidend sneller, tijdens de proef merkte men ook een 40% reductie in fouten.

Accuratesse is vaak een sleutelwoord. Voor een trapliften fabrikant heeft TWNKLS middels AR techniek een meetsysteem ontwikkeld gebaseerd op pure visuele input. Met enkel een iPad zoals u die allicht ook heeft kan een trappenhuis, wat notoir foutgevoelig en tijdrovend is om op te meten, in enkele minuten worden ingemeten. Er wordt een automatische 3D reconstructie gemaakt van het gemeten object, en met dit 3D model kunnen technisch tekenaars aan de slag om de traplift te maken. Deze methode is niet alleen aanmerkelijk sneller dan handmatig inmeten, maar ook beduidend accurater – een afwijking van slechts 0.2% is gebruikelijk.


Ook in assemblagesituaties liegen de resultaten er niet om. In een proef met Boeing waarbij onervaren krachten een vliegtuigonderdeel moesten assembleren kon de groep die bijgestaan werd met een AR instructie 30% sneller hun taak volbrengen met 96% minder fouten dan de controlegroep met papieren instructies.

De komst van slimme brillen, zoals bijvoorbeeld de Google Glass en Vuzix M300, levert nog een extra dimensie aan functionaliteit op. Doordat de medewerker op zijn bril informatie krijgt heeft hij zijn handen vrij om te werken. Tevens kan de bril ook constant datgene waar de medewerker naar kijkt opnemen. Dit opent erg veel mogelijkheden voor Remote Assistance: visuele assistentie op afstand. De medewerker kan zo met zijn bril naar een taak kijken waar hij hulp bij nodig heeft. Een expert kan op afstand dit beeld zien en de medewerker direct met spraak of beelden assisteren met zijn taak. Door deze directe visuele feedback wordt de medewerker ontlast, en wordt de noodzaak om dure experts op locatie te hebben weggenomen.

Samenvattend kan deze nieuwe manier van visualiseren een groot verschil maken in het trainen, bijstaan en instrueren van zowel uw personeel als uw klanten. De toekomst zal uitwijzen hoe ingrijpend AR het industriële landschap zal veranderen. Volgende keer zullen wij nog meer cases tonen over het effect van AR. Bedenkt u in de tussentijd zelf ook hoe Augmented Reality een verschil kan maken voor uw bedrijf.

______________________________________________________________________________

Doe inspiratie op tijdens Virtual Revolution op 1, 2 en 3 maart in Koningshof Veldhoven. Meld u hier aan of bekijk de website www.virtual-revolution.nl.

_______________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

How Augmented Reality can work for you: the facts about AR.

 

The industry is constantly changing. We’re all looking for ways to provide more value, reduce errors, and keep costs down. One of the ways to achieve this is via Augmented Reality. Over the years Augmented Reality and its close relative Virtual Reality have grown rapidly, becoming solid value creators for the industrial sector.

Whereas Virtual Reality removes the user from his context and places him in a virtual world, Augmented Reality keeps you in your context and enriches it with virtual items. Augmented Reality (AR) essentially has you look at the world through a device, like a smartphone, tablet, or smart glasses. The device recognizes what you’re looking at and then can place a digital addition to your reality that we call an augmentation. This can be instructions, videos, objects – anything that adds value. It’s always in the right perspective, it’s always very clear, and it’s always accurate.

In recent times Augmented Reality has been employed in a number of fields:

-Training and instruction

-Maintenance and repair

-Measuring

-Sales and conversion

AR is a huge step in the field of technical documentation, for example. Compared to the old ways of reading manuals or simply having to remember everything AR lets you see what you want to know exactly where you need it. This clear and concise way of showing critical information has drawn the interest of several large companies who have complex tasks that need to be performed first-time-right.

This effect of AR on task fulfillment has been researched for decades by the influential Columbia University in the US. Together with NASA (among others) they look into how AR can be used to inform and assist in the most effective way.

Slowly but surely the industry is experiencing the hard proof that AR saves money, and large scale testing is being performed.

Close to home DHL launched a test in Bergen Op Zoom in 2014 which used Google Glass to assist order pickers in their handling and routing through the warehouse. Not only did they work significantly faster using this, but they also made 40% fewer mistakes.

Accuracy is key in this. For a stair lift manufacturer Dutch company TWNKLS used AR technology to develop a system that measures stairwells based purely on visual input. Stairwells, which are notorious for being error-prone and time consuming to measure, can now be measured in minutes using only a simple iPad. This generates an automatic 3D reconstruction of the stairwell which can be used to make the stair lift itself. This method isn’t just a lot faster than measuring by hand – it’s a lot more accurate as well. All measurements have a 0.2% accuracy.

The results also speak for themselves in assembly situations. In a test with Boeing unskilled laborers were given a complex assembly task, assisted by either smart glasses or a paper manual. The group with smart glasses performed their task 30% faster and with 96% less errors than the other group.

The advent of smart glasses, such as the Google Glass or Vuzix M300, creates a new dimension of functionality. Because the glasses deliver information directly in your line of sight your hands are free to keep working. They can also monitor what you are looking at, which opens a lot of possibilities for remote assistance. Imagine that you look at a task which you need help with, and an expert can remote see what you’re doing and give you direct spoken or visual instructions. Using this method such processes can be done quicker and more easily as well as taking away the need for keeping expensive experts on site.

Summing up Augmented Reality can make a large difference in the way you train, assist, and instruct both your customers and your employees. The future will show the extent to which AR will change the way you do business. So think about how Augmented Reality can make a difference to your company.

At the upcoming Virtual Revolution event the Augmented Reality experts from TWNKLS are eager to show you all the new way AR is evolving. We’ll see you there!

 

_______________________________________________________________________________

Get inspired at Virtual Revolution at 1, 2 and 3 March at Koningshof Veldhoven. Register for free here er look at the website www.virtual-revolution.nl.